امروز ساعت ۲:۳۰ بلیط قطار داشتم به تهران....دقیقا همون ساعت که نوشته بود تو بلیط، حرکت کرد و همون ساعت که نوشته بود به مقصد میرسیم،رسید. . .

اما پارسال  که با قطار اومده بودم تهران چند دقیقه ای تاخیر داشت...


عجیبه نه!؟