چه خوبه که امید هست .....

 

امید از نوع خوانندش...