همیشه یه استرسی دارم،درباره همه چی..

 

به صورت ناخودآگاه...