ازین که مامانم تو قضیه روشن کردن کولر، به جبهه من پیوسته خوشحالم...

اما همچنان قدرت بابام بیشتره... منو نموده تو این گرما:|