دیروز‌ ظهر از ساعت ۲ تا ۳و‌نیم درس خوندم، گفتم یه نیم ساعت استراحت بدم به‌خودم تا ساعت ۴ و بعدش شروع کنم درس بعدی. قرار کردم بخوابم وو۴ بیدار بشم، ولی از ۴ و نیم تا ۶ و ۴۵ دقیقه خوابیدم...

دیگه حرفی ندارم.