خدایا چنان کن که سرانجام کار تو خشنود باشی‌ و ما از پاس شدگان...