خودت دیدی که این دوماه چقدر سختی کشیدم(روانی).درسته امشب اون اشتباه رو مرتکب شدم دقیقا یه شب بعد از شب قدر، بعد اون قرآن به سر،بعد از دو ماه توبه...

ولی نامردیه که دست منو نگیری ....

درسته من این ۲ ماه نمازامو نخوندم یا شل کن سفت کن خوندم...

درسته که....

 

پ.ن:به این نتیجه رسیدم من خیلی آدم ضعیفی هستم...