چرا هندزفری جزو وسایل شخصی نیست؟!

بخصوص اگر سریش ژله ای باشه...

#هندزفری دیگران رو نگیریم