از استرس، فکرهای بیهوده، تا حد زیادی برنامه نویسی، مقداری ریاضی ۲ خوابم نمیبره... قطعا زود تر از ۱۱ صبح بیدار نمیشم ، اگزم بخوام نمیتونم..