هفته بعد امتحانام تموم میشه.برای اون تعطیلیا تا آغاز ترم جدید کلی برنامه ریختم..

البته احتمال اجرا شدنشون ۱۰ درصد هست،مثل ادامه آموزشای html,css،ادامه آموزشای فوتوشاپ و...

بعضیاشم به میزان موجودی پولم بستگی داره که احتمال اونام ۵ درصد هست،مثل باشگاه رفتن و ...