کجایی جوونی؟!

امتحانای دوران دبیرستان شب امتحانا تا صبح بیدار میموندم به سختی تا درس بخونم.

بخصوص امتحانای نهایی سال سوم که به اوجش رسید.

اما الان من هر چقدرم که نخونده باشم ، شبش بیخیال درس خوندم میشم !مثه الان...

 

بچه ها دعا کنید...