خب محمد هستم:|
متولد فروردین یک هزارو سیصدو هفتادو هفت هستم..

دانش می جویم، نه راستی فقط به فکر واحد پاس کردنم:|

دیگه چیز قابل توجهی در رابطه با من وجود نداره...