به نام خدا

یه آدم معمولی ، از یه شهر معمولی (تاحدودی مزخرف).