امروز رفته بودم نونوایی ، تو صف وایستاده بودم که یدفعه یاد یه چیزی افتادم.

بچه که بودم هر وقت از نونوایی سنگک که میومدم ، یه بستنی لیوانی هم میخریدم با نون داغ میخوردم..

اونموقع ها خیلی میچسبید.

حتمنم باید بستنی لیوانی میبود..مثلن نمیشد کیم باشه ..نمیچسبید