هیچی سخت تر ازین نیست که بخوایی زود تر از ساعت ۳ و ۴ بخوابی...