آقا این دختره سحر تبر چرا اینجوریه؟!بیماری خاصی داره؟

یا عکساشو ادیت میکنه اینجوری میشه؟!کسی میدونع؟!