از خودم راضی نیستم.... 

هیچ تلاشی نمیکنم..

شرایط سخت هست